Služby SBS

logo

+421 903 357 686
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

logo


+421 903 357 686
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

skcsendehu

 

Služby

Súkromná bezpečnostná služba ARTEX-NOVA ponúka svojim zákazníkom široké spektrum služieb vrátane ochrany administratívnych objektov, bánk a iných verejných inštitúcií. Tieto objekty sú často cieľom rôznych trestných činov, ako napríklad krádeže, vandalizmus, ale aj teroristické útoky. Preto je dôležité, aby mali adekvátnu ochranu, ktorá zabráni vzniku akýchkoľvek incidentov a zabezpečí pokojné a bezpečné prostredie pre zamestnancov a návštevníkov.

ochrana administratívnych objektovARTEX-NOVA ponúka svojim klientom rôzne typy ochrany administratívnych objektov, bánk a iných verejných inštitúcií. V prvom rade sa jedná o fyzickú ochranu, ktorá je zabezpečená kvalifikovanými a skúsenými strážnikmi. Tí sú vybavení moderným vybavením, ako sú napríklad rádiostanice, kamery, bezpečnostné detektory a ďalšie zariadenia, ktoré im umožňujú rýchlu a efektívnu reakciu v prípade ohrozenia.

Okrem fyzickej ochrany ponúka ARTEX-NOVA aj riešenia z oblasti technickej ochrany, ako sú napríklad alarmy, bezpečnostné kamery, prístupové systémy a ďalšie. Tieto systémy sú navrhnuté a inštalované špecialistami, ktorí majú v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti. Zabezpečujú úplnú kontrolu nad prístupom do objektov, monitorovanie interiéru aj exteriéru a následnú rýchlu reakciu v prípade narušenia bezpečnosti.

Okrem toho môže ARTEX-NOVA ponúknuť aj služby v oblasti rizikového riadenia a krízového plánovania. Tieto služby sú zamerané na predchádzanie vzniku nebezpečných situácií a na prípravu na ich riešenie. Zahrňujú napríklad analýzu rizík, vytvorenie plánov evakuácie, školenie personálu v oblasti bezpečnosti a krízového riadenia a ďalšie.

Ochrana administratívnych objektov, bánk a iných podnikov zahŕňa mnoho aspektov. ARTEX-NOVA si však uvedomuje, že každý objekt má svoje špecifické riziká a potreby, preto ponúka riešenia na mieru pre každého zákazníka. Pred začatím práce s novým klientom sa preto vykoná dôkladná analýza rizík, ktorá pomáha určiť najefektívnejšiu stratégiu ochrany.

Súkromná bezpečnostná služba ARTEX-NOVA poskytuje širokú škálu služieb vrátane ochrany výrobných podnikov a priemyselných objektov. Táto služba je zameraná na zabezpečenie bezpečnosti v priemyselných oblastiach, ktoré sú náchylné na rôzne bezpečnostné riziká, ako sú krádeže, vandalizmus, požiare a iné havárie.

ochrana podnikov a priemyselných objektovOchrana výrobných podnikov a priemyselných objektov vyžaduje špecifické znalosti a skúsenosti v oblasti bezpečnostného manažmentu, ktoré sú poskytované zamestnancami ARTEX-NOVA. Ich úlohou je analyzovať riziká a navrhnúť efektívne stratégie ochrany objektov, ktoré zabezpečia bezpečnosť zamestnancov a majetku klienta.

Ochrana výrobných podnikov a priemyselných objektov zahŕňa niekoľko dôležitých aspektov, ako je napríklad monitorovanie vstupu a výstupu ľudí a vozidiel, zabezpečenie ochrany výrobných liniek a zariadení, kontroly zabezpečenia výroby, ako aj ochrana proti požiarom a iným haváriám.

ARTEX-NOVA má k dispozícii moderné technologické prostriedky, ktoré zvyšujú účinnosť ochrany priemyselných objektov, ako sú napríklad kamerové systémy, bezpečnostné brány a zábrany, alarmové a monitorovacie systémy, GPS sledovacie zariadenia a iné. Tieto prostriedky umožňujú monitorovať a kontrolovať všetky činnosti na objekte a zabezpečiť rýchlu reakciu v prípade nebezpečenstva.

Ochrana výrobných podnikov a priemyselných objektov je veľmi dôležitá, pretože zabezpečuje bezpečnosť zamestnancov, ochranu majetku a minimalizuje finančné straty, ktoré môžu vzniknúť v prípade krádeže, poškodenia majetku alebo iných havárií.

ARTEX-NOVA je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni, aby poskytla vysoko kvalitnú ochranu výrobných podnikov a priemyselných objektov a aby zabezpečila maximálnu bezpečnosť pre svojich klientov.

Súkromná bezpečnostná služba ARTEX-NOVA sa zameriava na poskytovanie širokého spektra služieb pre svojich klientov. Okrem štandardných bezpečnostných služieb, ako je fyzická ochrana a monitorovanie objektov, spoločnosť ponúka aj špecifické služby podľa potrieb a požiadaviek zákazníka.

Špecifické službyJednou z takýchto služieb je obsluha plynových kotolní, tlakových nádob a iných zariadení. Táto služba sa zvyčajne ponúka pre priemyselné podniky a výrobné závody, ktoré potrebujú mať svoje zariadenia riadne obsluhované a udržiavané. ARTEX-NOVA má v tomto smere špecializovaných pracovníkov, ktorí majú potrebné skúsenosti a vedomosti na obsluhu týchto zariadení.

Spoločnosť ARTEX-NOVA poskytuje aj služby technickej ochrany. To zahŕňa monitoring a prevádzku technologických zariadení a systémov, vrátane detekcie neoprávneného prístupu a manipulácie. Tieto služby sú vhodné pre rôzne typy objektov, vrátane výrobných závodov, skladov, obchodných centier a iných.

Okrem toho spoločnosť ponúka aj služby bezpečnostného inžinierstva a konzultácií. To zahŕňa rôzne analýzy a posudky, ako aj vývoj a implementáciu bezpečnostných opatrení a stratégií pre rôzne typy objektov a podnikov.

ARTEX-NOVA má tiež skúsenosti v oblasti krízového riadenia a poskytuje služby v prípade krízových situácií, ako je napríklad požiar alebo únik nebezpečných látok. Spoločnosť má vyškolených zamestnancov, ktorí sú pripravení rýchlo a efektívne reagovať na takéto situácie a minimalizovať ich negatívne dopady.

V závislosti od potrieb a požiadaviek zákazníka môže ARTEX-NOVA ponúkať aj ďalšie špecifické služby, ako je napríklad ochrana výskumných laboratórií, ochrana cenných predmetov a iné. Spoločnosť sa snaží prispôsobiť svoje služby podľa individuálnych potrieb každého klienta, aby zabezpečila čo najvyššiu úroveň ochr

Naša spoločnosť zaisťuje profesionálnu osobnú ochranu na vysoko špecializovanej úrovni, ktorá smeruje k skrytému alebo poloskrytému poskytovaniu ochrany. Tento výkon zabezpečujú skúsení detektívi, ktorí sú patrične vyškolení, vycvičení a vyzbrojení. Zabezpečenie osobnej ochrany je dôležité pre tých, ktorí potrebujú zvýšenú úroveň bezpečnosti, či už ide o slávne osobnosti, podnikateľov alebo verejné osobnosti.

Osobná ochranaZákladnou povinnosťou osobného ochrancu je ochrana života a zdravia chránenej osoby pred všetkými útokmi. Ich povinnosťou je tiež robiť opatrenia na predchádzanie týmto útokom, čo môže zahŕňať predchádzanie nebezpečným situáciám a včasné odhalenie potenciálnych hrozieb. Okrem toho je dôležité, aby chránená osoba mala zabezpečený svoj majetok, ktorý si môže priviesť so sebou alebo ho nechať na určenom mieste. Osobný ochranca musí byť schopný chrániť osobu pred fyzickými a verbálnymi útokmi, vrátane nepripustenia potenciálneho útočníka do bezprostrednej blízkosti chránenej osoby.

Každý klient môže mať špecifické požiadavky, ktoré musia byť splnené osobným ochrancom. Príkladom môže byť ochrana klienta počas verejného podujatia, kde by mohlo byť prítomných veľa ľudí, alebo ochrana klienta počas jeho cesty z miesta A na miesto B. Naši osobní ochrancovia sú schopní plniť tieto požiadavky a prispôsobiť sa individuálnym potrebám klienta.

Cena osobnej ochrany sa stanovuje na základe výšky a charakteru rizika, ktoré predstavuje každý konkrétny prípad. Naša spoločnosť zabezpečuje, že cena je spravodlivá a korešponduje s poskytovanými službami a potrebami klienta. Všetky naše služby sú poskytované s najvyššou úrovňou diskrétnosti a profesionality. V prípade záujmu o naše služby kontaktujte nás a radi vám poskytneme ďalšie informácie.

Súkromná bezpečnostná služba ARTEX-NOVA je špecializovaná na poskytovanie širokej škály bezpečnostných služieb. Okrem základných služieb, ako sú ochrana majetku, ochrana osôb a riadenie prístupu, ARTEX-NOVA ponúka aj špeciálne služby, ktoré zákazník môže požadovať v závislosti od ich potrieb.

V rámci strážnej služby vykonávame tieto činnosti:

 • Činnosť ohlasovne požiarov
 • Kontrola vstupu osôb do areálu
 • Kontrola vstupu vozidiel – oprávnenosť vjazdu
 • Vydávanie kľúčov – evidencia výdaja
 • Organizácia vstupu návštev
 • Kontrola vynášaného a zakúpeného tovaru
 • Vstup dodávateľských organizácií
 • Osobné obhliadky zamestnancov za účelom zamedzenia neoprávneného vynášania majetku zákazníka
 • Kontrola vozidiel – oprávnenosť vyvážania materiálu, kontrola dodacích listov
 • Obchôdzková činnosť za účelom zamedzenia narušenia objektu
 • Pomocné práce: obsluha plynových kotolní a technologických zariadení v mimopracovnom čase
 • Formou subdodávky zabezpečujeme dodávku a montáž zabezpečovacích zariadení kamerových systémov a EPS s následnou údržbou a revíziou dodaných systémov.
 • Taktiež môžeme zabezpečiť upratovacie práce.

 

Strážna služba

Pre zefektívnenie ochrany objektu je v ponuke i možnosť umiestnenia strážneho psa do areálu spoločnosti odberateľa. Výhodou strážneho psa v objekte je po zachytení pachu    samotná signalizácia narušenia objektu a rýchlejšie vyhľadanie narušiteľa.

V spolupráci s odberateľom vypracujeme Organizačnú smernicu, ktorá upravuje vzťahy, práva, povinnosti zamestnancov odberateľskej organizácie a dodávateľských organizácií. Naša spoločnosť ďalej vypracuje systém ochrany objektu.

Zamestnanci našej spoločnosti sú špeciálne školení v oblasti odbornej prípravy pre výkon strážnej služby, absolvujú povinné školenia vedené k zvyšovaniu odbornej pripravenosti a úrovni poskytovaných služieb so zameraním na čo najlepšiu odbornosť pri výkone fyzickej ochrany majetku a osôb, etiku, prácu so služobným psom a výcvik v praktickej streľbe a sebaobrany. S prácou zamestnancov našej spoločnosti sú dlhoročne spokojní naši odberatelia, ktorými nie sú len tuzemské firmy a spoločnosti ale prevažne zahraničné spoločnosti vykonávajúce svoju činnosť na území SR a bankové inštitúcie.

Na základe doterajších skúseností rokujeme s potenciálnymi zákazníkmi o konkrétnych cenách za poskytované služby po oboznámení sa s predmetom ochrany, jeho špecifikami, náročnosťou a druhom služby ako aj s prihliadnutím na osobitné požiadavky zákazníka.

Všetky informácie a materiály obchodnej povahy pripravované alebo uskutočňované zákazníkom, najmä však jeho obchodné plány a zámery, formy a metódy výkonu bezpečnostnej služby, ďalej všetky dokumenty a plány týkajúce sa zabezpečenia ochrany považujeme za predmet obchodného tajomstva. Naši pracovníci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s výkonom služby, s výnimkou prípadov, ak ich tejto povinnosti zbaví zákazník a v prípadoch, keď ide o skutočnosti týkajúce sa tretej osoby, tiež táto osoba. Táto povinnosť trvá aj po ukončení zmluvy o poskytnutí bezpečnostnej služby uzatvorenej so zákazníkom.

V prípade záujmu o spoluprácu dodáme k nahliadnutiu potrebné doklady a informácie o našej spoločnosti.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

GDPR - POUŽÍVANIE COOKIES

euS cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná a užitočná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Pokračovaním v prezeraní našich stránok bez zmeny nastavení cookies vo vašom prehliadači vyjadrujete súhlas s ukladaním cookies na vašom zariadení. Cookies používame výlučne na plne anonymnú analýzu návštevnosti lokality a správne fungovanie stránky (napríklad v mobilných zariadeniach). Súbory cookies neobsahujú žiadnu informáciu ktorá by mohla poslúžiť k identifikácii konkrétnej osoby alebo zariadenia.

check ssl certificate cloudflare status
created by: Marek Sarvas